Algemene bepalingen

 

1.  Begripsbepalingen
In dit reglement wordt, in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens, verstaan onder:

a. de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302);

b. het reglement: dit reglement;

c. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

d. medische gegevens: gegevens, direct of indirect betrekking hebbende op de lichamelijke of geestelijke toestand van betrokkenen;

e. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen en met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

f. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze;

g. verantwoordelijke: De Vliegende Arbodienst, een activiteit van Vitago B.V., gevestigd te Veenendaal;

h. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

i. personeel: personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke;

j. beheerder: degene die als ondergeschikte van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

k. gebruiker: degene die onder verantwoordelijkheid van de beheerder bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen,    dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen;

l. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

m. technische werkzaamheden: werkzaamheden die verband houden met onderhoud en reparatie van apparatuur en programmatuur;

n. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

o. bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de wet; 

p. opdrachtgever: de werkgever, (rechts)persoon of instelling die een werknemer of uitkeringsgerechtigde overdraagt aan De Vliegende Arbodienst voor arbeidsintegratie en/of verzuimbegeleiding.

 

2. Reikwijdte
2.1 Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens door De Vliegende Arbodienst van personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van opdrachtgever, alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten die zijn opgenomen in een bestand.
2.2 Dit reglement is voorts van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen, dan wel bestemd zijn daarin te worden opgenomen.

 

3. Beheer van de persoonsgegevens
3.1 De medewerkers van het secretariaat van De Vliegende Arbodienst zijn belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens. Zij voeren o.a. bevindingen in en versturen uitnodigingen aan betrokkenen.
3.2 De re-integratieconsulenten voeren gegevens in met betrekking tot o.a. bevindingen, medische situaties van betrokkenen, behandeling, medicatie, ziekte- en behandelingsverloop en het opstellen van een re-integratieadvies.


Doelbinding

 

4. Doelstellingen van de verwerking
De verwerking van persoonsgegevens heeft ten doel die persoonsgegevens beschikbaar te hebben, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden met betrekking tot de arbeidsre-integratie van betrokkenen.

 

5. Grondslag van de verwerking
De grondslag voor de verwerking is gelegen in:
a. Het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke;
b. De uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot verzuimbegeleiding en/of re-integratie in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid van betrokkenen; dan wel
c. Een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke.

 

6. Soorten van opgenomen persoonsgegevens en de wijze van verkrijging
6.1 De te verwerken persoonsgegevens kunnen in ieder geval zijn:
a. Beschrijvende gegevens van betrokkene, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, burgerservicenummer, geboortedatum;
b. Gegevens betreffende de werkgever van betrokkene, zoals: naam, adres, vestigingsplaats, telefoonnummer, aansluiting bij het UWV;
c. Gegevens omtrent het dienstverband van betrokkene bij de werkgever, waaronder gegevens met betrekking tot het arbeidsverleden en de arbeidsverhouding;
d. Persoonsgegevens omtrent arbeidsmedische en sociale omstandigheden van betrokkene;
e. Persoonsgegevens verkregen uit eigen onderzoek en observatie;
f. Eigen verklaringen van betrokkenen ten aanzien van de medische situatie;
g. Artsenverklaringen met betrekking tot de medische situatie van betrokkenen;
h. Gegevens ter beoordeling van de individuele mogelijkheid tot werkhervatting bij de werkgever dan wel bij een nieuwe werkgever;
i. Gegevens ter vaststelling van de benodigde maatregelen en voorzieningen ten behoeve van arbeidsre-integratie;
j. Gegevens met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van een feitelijke begeleiding en voortgangsbewaking van de cliënt bij diens terugkeer naar het arbeidsproces;
k. Gegevens met betrekking tot arbeidsbemiddeling van de cliënt.

6.2 Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk bij de betrokkene zelf verzameld.
6.3 Persoonsgegevens worden niet bij derden verzameld zonder de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.
6.4 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
6.5 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
6.6 Bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 16 tot en met 23 van de wet.
6.7 De beheerder treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens.

 

7. Verwijdering van opgenomen persoonsgegevens
7.1 Persoonsgegevens die voor het doel niet langer noodzakelijk zijn, worden zo spoedig als mogelijk verwijderd.
7.2 In geval van een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst geldt een bewaartermijn van 15 jaar. Voor alle overige gegevens geldt een bewaartermijn van 2 jaar.
7.3 Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is de persoon te identificeren.


Rechtstreekse toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

 

8. Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens
8.1 Uitsluitend de beheerder en de door de beheerder aangewezen gebruikers hebben, met het oog op de dagelijkse zorg voor het goed functioneren van de verwerking, rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens.
8.2 De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 

9. Verstrekking van persoonsgegevens
9.1 Binnen de organisatie van De Vliegende Arbodienst worden uitsluitend gegevens verstrekt aan die personen voor wie die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
9.2 Buiten de organisatie worden slechts persoonsgegevens aan derden verstrekt voor zover dat overeenkomt met het doel van de verwerking en indien dat wordt vereist in het kader van een wettelijk voorschrift, dan wel indien de betrokkene daartoe toestemming geeft.
9.3 De Vliegende Arbodienst verstrekt, indien dit is overeengekomen met de werkgever, periodiek uit de ziekteverzuimregistratie het ziekteverzuim van het bedrijf in de vorm van rapportage overzichten. In deze overzichten zijn uitsluitend persoonidentificerende gegevens en het ziekteverzuim opgenomen. Indien en voor zover het overzicht gegevens betreft welke niet voor een normale uitvoering van de arbeidsbemiddeling of terugkeerbegeleiding volgens gangbare gebruiken en gewoonten kunnen worden verstrekt, vindt verstrekking aan een werkgever slechts plaats na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Wanneer verzocht door de werkgever of anderszins noodzakelijk voor een doeltreffende uitvoering van de arbeidsre-integratie, worden persoonsgegevens met betrekking tot de medische situatie van de betrokkene slechts verstrekt na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.


10. Technische werkzaamheden
Personen die belast zijn met de uitvoering van technische (onderhouds)werkzaamheden, zijn verplicht alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen, geheim te houden.


Plichten van verantwoordelijke, beheerder en bewerker

 

11. Beveiliging
De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

12. Informatieplicht
 Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens verkrijgt van de betrokkene zelf, deelt hij de betrokkene vóór het moment van verkrijging zijn identiteit mee, alsmede het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.
 Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens verkrijgt van opdrachtgever, een derde of door middel van eigen observatie van betrokkene, deelt de verantwoordelijke de betrokkene op het moment van vastlegging zijn identiteit mee, evenals het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.

Rechten van de betrokkene

 

13. Algemeen
Iedere betrokkene heeft recht op informatie, inzage en correctie alsmede recht van verzet, zoals geformuleerd in de volgende artikelen.

 

14. Recht op informatie
De verantwoordelijke informeert betrokkene op de diens verzoek tijdig en volledig over de doelen waarvoor en de manieren waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die betrokkene ten aanzien daarvan heeft en hoe hij die kan uitoefenen.

 

15. Recht op inzage
15.1 De beheerder deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
15.2 Indien dergelijke gegevens worden verwerkt, verstrekt de beheerder uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk een volledig overzicht daarvan met de informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.
15.3 De verzoeker heeft recht op een kopie van de gegevens die over hem zijn vastgelegd.
15.4 De beheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.
15.5 De beheerder kan weigeren aan het verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:
a. de opsporing van strafbare feiten;
b. de gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker. 

 

16. Recht op correctie
16.1 Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de beheerder over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
16.2 De beheerder deelt de verzoeker uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek mee of hij daaraan zal voldoen. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, omkleedt hij dat met redenen.
16.3 De beheerder draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

 

17. Recht van verzet
17.1 Indien de rechtmatige grondslag voor een bepaalde verwerking is gelegen in het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke, kan de betrokkene verzet aantekenen bij de beheerder, in verband met zijn bijzondere persoonlijk omstandigheden.
17.2 Binnen vier weken na ontvangst oordeelt de verantwoordelijke of dit verzet gerechtvaardigd is.
De beheerder beëindigt de verwerking terstond, indien het verzet gerechtvaardigd wordt geacht.

 

18. Klachtenprocedure
18.1 Klachten met betrekking tot de wijze van verwerking van persoonsgegevens en overige zaken kunnen uitsluitend schriftelijk gericht worden aan De Vliegende Arbodienst
18.2 Na ontvangst van de klacht zal De Vliegende Arbodienst de klager binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging doen toekomen.
18.3 De Vliegende Arbodienst zal de ontvangen klacht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken behandelen.

Overig

 

19. Publicatie
Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van De Vliegende Arbodienst. (www.vliegendearbodienst.nl)

 

20. Wijziging en aanvulling
Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens, leiden tot wijziging van dit reglement.

 

21. Melding
De verwerking van persoonsgegevens door De Vliegende Arbodienst zal op grond van artikel 27 van de wet worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
 

22. Inwerkingtreding en citeertitel
21.1 Dit reglement treedt in werking op 25 oktober 2011.
21.2 Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacyreglement De Vliegende Arbodienst”.

De Vliegende Arbodienst

088 - 83 77 890
info@vliegendearbodienst.nl.

Wij zijn op maandag t/m vrijdag
telefonisch bereikbaar tussen
08:30 - 12:00 en 13:00 - 17:00

BTW: NL858109888B01
KVK: 7002773

De Vliegende Arbodienst
Stadionstraat 11-C10
4815NC Breda

Uw online Arbodienst Goed & Goedkoop

Regel snel een verzuimgesprek bij De Vliegende Arbodienst. Met spoed een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RIE), Een chauffeurskeuring? Advies en hulp tegen een scherpe prijs? Spoedcontrole? Wet verbetering Poortwachter? Een klus voor onze arbeidsdeskundige? Crisisinterventie, Plan van Aanpak?

Slechts een muisklik nodig voor de beste, snelste en meest adequate oplossing voor jou.

Meld je nu gratis aan

Arbodiensten

Bestel online en razendsnel voor bodemprijzen de beste arbodiensten. Wij bij de Vliegende Arbodienst combineren jarenlange ervaring en kennis om u deskundig te kunnen adviseren. Kijk gerust eens rond in onze arbodienst webshop.

Webshop